گزارش جلسات انجمن
سال تحصیلی

ردیف عنوان تاریخ
1 جلسه انجمن 98/11/28 ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
2 جلسه 98/10/22 اعضا انجمن ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
3 ساعات حضور اعضای محترم انجمن در آموزشگاه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸