دبیرستان محلی امن برای خانواده های بومی منطقه

 
 
 
 

کادر آموزشی و علمی

خانم نیره حبیبیان
دبیر ادبیات و زبان فارسی
 
خانم سعیده آسپار
دبیر شیمی
 
خانم مریم حکیم پور
دبیر آمار و ریاضی
 
خانم فاطمه رحیمی
دبیر زبان انگلیسی
 
خانم رئوفه کرمی
دبیر زیان انگلیسی
 
خانم منا تفت
دبیر عربی
 

خانم سهیلا محمدی
دبیر حسابان
 
خانم نسرین عباسپور
دبیر فیزیک
 
 
خانم لیلا معرفت
دبیر تربیت بدنی
 
خانم فریبا موسوی
دبیر شیمی
 
خانم طاهره هدایی
دبیر ریاضی
 
 
خانم غزاله طباطبایی
دبیر زیست شناسی
 
 
خانم زهرا اکرمیان
دبیر جامعه شناسی
 
خانم خدیجه حسن بیک زاده
دبیر فیزیک
 
 
خانم فاطمه دارابی
دبیر فیزیک
 
 
خانم زهرا میری
دبیر ادبیات
 
 
خانم مریم نجات ثابت
دبیر دینی
 
 
خانم کبری نعمتی
دبیر عربی
 
 
خانم مریم نصیری
دبیر تاریخ-جغرافی
 
 
 
خان فاطمه حیدری
دبیر عربی و فلسفه
 
 
خانم معصومه محمد صادقی
دبیر دینی