پذیرفته شدگان سال 99

 
 

قبول شدگان سال 98

 
 

دبیرستان محلی امن برای خانواده های بومی منطقه