تصویر گردان
 
 

کادر اداری و اجرایی

 خانم معصومه سادات طاهری
مديريت دبيرستان
 
خانم طاهره اينانلو
معاون آموزشي
 
خانم فخری عدالت
معاون پرورشي
 
خانم رقیه دعاگو
 
معاون اجرايي
 
 
خانم حمیده رادپور
مشاور
 
 
خانم رویا موسوی
مسئول کتابخانه
 
 
 
تصویر گردان