آزمایشگاه مجازی

 
 

دبیرستان محلی امن برای خانواده های بومی منطقه

 
 
 
 

آزمایشهای مجازی موجود

 نام آزمایش  درس      
   
   
   
 نوسان و ترکیب  فیزیک
 نوسان میرا  فیزیک
 نوسان فنر  فیزیک
 نوسان ساده  فیزیک
 نوسان  فیزیک
 نمودار زمان مکان حرکت  فیزیک
 
 
 

تصویر گردان