دبیرستان دوره دوم دخترانه حضرت خدیجه کبری (س)
 

در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟
 
 

دبیرستان محلی امن برای خانواده های بومی منطقه